Madencilik

a- Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden cevherini ve diğer sanayi hammaddelerini aramak, işletmek ve maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, devir almak veya devir etmek,
b- Maden işletmeleri ve maden sanayii tesisleri kurmak,
c. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak.
d. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması,işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
e. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
f. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.
g. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek.
h. Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
i. Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını.
j- Madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatın üretimi, alımı ,satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,
k- Maden cevherini satın almak, işlemek, zenginleştirmek, maden cevherinden mamul ve yarı mamul maddeler imal etmek, ham, yarı mamul ve mamul maden cevherlerinin üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,
l- Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını aramak, kaynak suyu tesisleri kurmak, işletmek ve bu mamullerin üretimi, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,
m- Petrol arama faaliyetleri ile ilgili tesisler kurmak ve işletmek.